Cr­no­gor­ska re­pre­zen­ta­tiv­ka Bo­ja­na Goj­ko­vić osvo­ji­la je zlat­nu me­da­lju na me­đu­na­rod­nom tur­ni­ru bok­ser­ki „Gol­den girl“ u Šved­skoj, na ko­jem je na­stu­pi­lo pre­ko 250 tak­mi­čar­ki iz 21 ze­mlje svi­je­ta. Bok­ser­ka Bu­dve je u fi­na­lu po­bi­je­di­la Bo­bi Bov­man iz En­gle­ske u me­ču u ko­jem je po­ka­za­la ve­li­ku zre­lost, ta­ko da se po ri­je­či­ma nje­nog tre­ne­ra Ni­ko­le Ru­ži­ća u bu­duć­no­sti od nje re­al­no mo­že oče­ki­va­ti da se pop­ne na olim­pij­sko po­sto­lje. Uz zlat­nu me­da­lju pri­pao joj je i pe­har za naj­bo­lju bok­ser­ku tur­ni­ra do 15 go­di­na. Dru­ga cr­no­gor­ska pred­stav­ni­ca na tur­ni­ru u gra­du Bo­ros Ta­ma­ra Ra­du­no­vić je na­stup za­vr­ši­la u če­tvrt­fi­na­lu, ali je po mi­šlje­nju lju­di iz cr­no­gor­skog šta­ba bi­la dra­stič­no ošte­će­na u me­ču sa En­gle­ski­njom Li­zi Mor.T.B.

iz 21 države. Ne. K.