Osnivanje kluba

Sportska organizacija je pravno lice koje je osnovano za obavljanje određene sportske djelatnosti. Sportsku organizaciju može da osnuje domaće i strano pravno ili fizičko lice te se osniva na neodređeno vrijeme. Sportska organizacija stiče svojstvo pravnog lica upisom u Registar sportskih organizacija.

Zavisno od načina organizovanja i teritorijalnog obavljanja sportske djelatnosti, sportska organizacija može biti:

1) sportski klub (može biti amaterski ili profesionalni);
2) sportsko-rekreativna organizacija;
3) sportska organizacija lica sa invaliditetom;
4) sportski savez;
5) savez sportova.

Shodno Zakonu o sportu i Pravilniku o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju sportske organizacije u pogledu objekata, opreme i kadrova za osnivanje sportske organizacije podnosilac zahtjeva, Upravi za sport i mlade, obavezno prilaže:

 • Ispunjen zahtjev za upis u Registar sportskih organizacija.
 • Akt o osnivanju – Odluka, Sporazum i sl. (sadržaj akta o osnivanju definisan Zakonom o sportu);
 • Izjava osnivača da osnivač, tj. podnosilac zahtjeva (pravno ili fizičko lice) nije osnivač, odnosno suosnivač nijednog drugog amaterskog sportskog kluba istog sporta ovjeren u Sudu ili kod notara;
 • Statut (sadržaj statuta definisan članom 40 Zakona o sportu);
 • Dokaz o broju sportista (spisak sportista, npr.);
 • Plan i program rada;
 • Dokaz o obezbjeđenom sportskom objektu, odnosno prostoru (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu, i sl.) – za korištenje osnovne prostorije, sale ili uređene površine; kao i prateće prostorije (najmanje 2 svlačionice sa tuševima i jednim WC-om);
 • Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničkih uređaja, priključaka na vodovodnu, kanalizacionu i električnu mrežu, instalacije i kapacitete grijnih tijela i sl.);
 • Dokaze o posjedovanju odgovarajuće sportske opreme – sprave i rekviziti;
 • Dokaz o stručnom kadru. Za poslove: a) obučavanja, treniranja (profesor fizičke kulture, trener za određeni sport organizator sportske rekreacije), ukoliko su diplome iz Srbije ili inostranstva potrebno je uraditi nostrifikaciju istih. Nostrifikacija diploma vrši Ministarstvo prosvjete; b) poslove pomoćnog obučavanja, treniranja (najmanje srednja stručna sprema i zvanje vrhunski sportista i instruktor određenog sporta (diplome o stečenom nivou kvalifikacije, i sl.).
 • Zapisnik sa osnivačke skupštine;
 • Dokaz o uplati administrativne takse (o iznosu i računu na koji se uplaćuje potrebno je informisati se u Upravi za sport i mlade putem tel: +382 20 684 901;

Kompletna dokumentacija se predaje u kancelarijama Uprave za sport i mlade, adresa: ul. Svetlane Kane Radević br.3, 81000 Podgorica, tel: +382 20 684 900.

Napomena: Kako se uredbe, zakoni i pravilnici mijenjaju dodatno je potrebno informisati se o eventualnoj dopuni dokumentacije kod Uprave za sport i mlade.